Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te
beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer
gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de
vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende
levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of
onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons
retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw
herroepingsrecht, naar:

Imperialfood hondenvoer
Korte Molenstraat 14
6665 BE DRIEL

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het
herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een
andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 50,00 zullen bedragen.
Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Alle maatwerk artikelen
• Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, zoals voedsel producten
• Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals
Artikelen die met huid of speeksel aanraking komen
• Zakelijke klanten.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Imperialfood hondenvoer, t.a.v. retouren
Korte Molenstraat 14
6665 BE DRIEL info[@]imperialfood[.]eu
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende:

• de verkoop van de volgende goederen:
• de levering van de volgende digitale inhoud:
• de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Online aanmelden van uw retour/herroeping is ook mogelijk:

Wacht u a.u.b. met versturen totdat we u een reactie hebben gegeven per mail.